top of page
shell-coolant-banner.jpeg

SHELL COOLANT - NƯỚC LÀM MÁT

Khả năng truyền nhiệt là nhiệm vụ đầu tiên của dung dịch làm mát. Dung dịch làm mát Shell được tăng cường các tính năng truyền nhiệt thông qua công nghệ phụ gia hữu  ("OAT") trong công thức sử dụng. Sử dụng dung dịch làm mát Shell, động cơ được bảo vệ tin cậy chống quá nhiệt.

bottom of page